Річний звіт навчального закладу за 2016/2017 н.р.

Підсумки діяльності навчального закладу у 2016/2017 навчальному році та завдання педагогічного колективу на 2017/2018 навчальний рік

Вступ

Основна діяльність школи спрямована на створення умов для реалізації державної політики в сфері освіти, виконання Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про внесення змін до законодавчих актів із питань загальної середньої освіти щодо організації навчально-виховного процесу», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад», «Про затвердження Державного стандарту початкової загальної освіти», «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної середньої освіти» та інших законодавчих та нормативно-правових документів із питань виконання законодавства України в галузі «Освіта».

На кожному рівні навчання забезпечується виконання державного стандарту, а також дається теоретична і практична підготовка з дисциплін навчального плану з метою максимального розвитку інтелекту, загальної культури, творчих можливостей, фізичного і морального здоров’я.

Успішність подолання кожного рівня, виконання його освітніх задач гарантується школою тільки за умови усвідомленого й добровільного дотримання всіх норм і правил шкільного життя, активної співпраці з батьками, відкритістю навчального процесу.

Виконання ст. 35 Закону України «Про освіту»,

ст. 6 Закону України «Про загальну середню освіту»

На виконання ст.53 Конституції України, ст.35 Закону України “Про освіту”, ст.ст. 4, 9 “Про дошкільну освіту”, ст.6 Закону України “Про загальну середню освіту”, Постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 “Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку , “Про організацію виконання постанови Кабінету Міністрів України від 12.04.2000 р. № 646 “Про затвердження інструкції з обліку дітей і підлітків шкільного віку”, інструктивно-методичного листа Міністерства освіти і науки України від 04.10.2007 р. № 1/9-583 “Про систему роботи з дітьми, які не відвідують дошкільні навчальні заклади”, листа Міністерства освіти і науки України від 07.05.2007 року № 1/9-263 “Про організацію обліку дітей дошкільного віку”, наказу Державного комітету статистики України від 06.11.2007 № 406 «Про затвердження форми державного статистичного спостереження № 77-РВК «Звіт про кількість дітей шкільного віку» вчителями школи в літній період проведено облік дітей і підлітків шкільного віку, які проживають на території обслуговування школи.

Адміністрацією було своєчасно та у повному обсязі вжито заходів щодо забезпечення нормативності даної роботи. Організовано і проведено уточнення списків дітей та підлітків шкільного віку на підставі списків первинного обліку громадян, що зберігаються у житлово-експлуатаційних організаціях, правліннях житлово-будівельних кооперативів. Складено списки дітей і підлітків шкільного віку: окремо на дітей, яким до 1 вересня 2016 року виповнюється 5 років і дітей та підлітків, яким до 1 вересня 2016 року виповнюється 6-18 років.

За підсумками обліку дітей і підлітків шкільного віку складено статистичний звіт №77-РВК.

Перевіркою було встановлено наступне:

 • Всього дітей у мікрорайоні шкільного віку – 801;

 • Всього навчається у школах і ВУЗах І-ІІ рівнів акредитації – 800;

 • Всього навчається в школах – 586;

 • Всього у СЗШ № 281 – 487;

 • Всього у школах Святошинського району – 278

 • Всього у школах інших районів м. Києва – 36;

 • Всього навчається у технікумах і ПТНЗ – 4;

 • Всього учнів-інвалідів – 5 (із них навчається 4);

 • Всього дітей п’ятирічного віку – 90.

Управління закладом

У 2016/2017 навчальному році управління закладом було спрямовано на здійснення державної політики в галузі освіти, збереження кількісних і якісних параметрів мережі, створення належних умов для навчання і виховання учнів, удосконалення змісту навчально-виховного процесу, впровадження нових освітніх технологій, розвиток здібностей дітей і підлітків, подальше впровадження профільного та інклюзивного навчання.

Керівництво, підвищення якості та ефективності внутрішньошкільного управління забезпечувалося документами планування роботи: перспективним, річним, робочим навчальним, місячним та тижневим планами.

Створити цілісну систему інформаційно-аналітичного забезпечення допомагала наявна єдина комп’ютерна мережа та внутрішній телефонний зв’язок.

Принцип доцільності і оперативності прийняття управлінських рішень адміністрації базувався на аналітичних даних, отриманих в ході внутрішньошкільного контролю.

Адміністрацією постійно проводились консультації та спільно розглядалися питання з такими структурними підрозділами закладу, як:

 • Рада школи,

 • батьківський комітет,

 • профспілковий комітет.

Аналіз структури і мережі школи

за минулий навчальний рік. Збереження контингенту

На початок 2016/2017 року у школі навчалися 1040 учень.

Навчальні роки

Кількістьть учнів

Кількість класів

Середня наповнюваність

1

2011-2012

637

26

24,5

2

2012-2013

672

27

24,8

3

2013-2014

736

30

24,5

4

2014-2015

840

33

25,5

5

2015-2016

937

35

26,8

6

2016-2017

1040

40

26,0

Школа І ступеня –20 класів, школа ІІ ступеня – 18 класів, школа ІІІ ступеня – 2 класи.

Основними заходами зі збереження контингенту учнів у 2016/2017 навчальному році були:

 • організація обліку дітей та підлітків у мікрорайоні;

 • спільна робота з ДНЗ № 203, 251, ;

 • контроль за відвідування учнями навчальних занять;

 • організація навчання за індивідуальною формою;

 • організація роботи з підготовки учнів до навчання в школі.

Виконання законодавства України з питань

соціального захисту дітей пільгових категорій

Концепція про права людини, яка набула чинності в Україні, дитиною вважає кожну людську істоту до досягнення нею 18-річного віку (т.1). В усіх діях щодо дітей, незалежно від того, здійснюються вони державними чи приватними установами, що займаються питанням соціального забезпечення, судами, першочергова увага приділяється якнайкращому забезпеченню інтересів дитини, особливо дітям пільгових категорій.

Соціальний паспорт школи:

Категорії дітей

Кількість учнів

1

сироти

3

2

діти, позбавлені батьківського піклування

4

3

напівсироти

7

4

діти, які перебувають в складних життєвих обставинах

43

5

учні, які проживають у неповних сім’ях

119

6

діти-інваліди

21

7

діти в спеціальних інклюзивних класах

51

8

учні, що мають статус “ діти – чорнобильці “ кат. Б

14

9

учні з багатодітних сімей

20

10

діти, батьки яких були/є учасниками бойових дій

8

11

діти, батьки яких загинули під час АТО

3

У школі систематизована робота з соціального захисту неповнолітніх. Протягом навчального року вчителями двічі було проведено обстеження житлово–побутових та матеріальних умов життя дітей пільгових категорій у вересні та січні, складено акти обстеження.

Усі діти, з малозабезпечених родин, були забезпечені безкоштовним гарячим харчуванням .

До свята Нового року діти пільгових категорій відвідували різноманітні концерти та отримали новорічні подарунки.

Атестація педпрацівників

Велику стимулюючу роль у професійному зростанні педагогічних кадрів відіграє атестація, яка сприяє моральному і матеріальному заохоченню педагогічних працівників, узагальненню та впровадженню досвіду кращих вчителів у практику навчання та виховання учнів.

Робота з атестації педагогічних працівників навчального закладу була організована відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки від 06 жовтня 2010 року №930, зареєстрованого у Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року за №1255/18550 та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 20.12.2011 № 1473 «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 січня 2012 р. за № 14/20327 пройшла атестація педагогічних працівників.

В період атестації вчителями на високому рівні були проведені відкриті уроки, відкриті виховні заходи, організована робота щодо вивчення і впровадження прогресивного педагогічного досвіду кращих вчителів.

За результатами атестації:

 • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст» – 2;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст другої категорії» – 3;

 • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 1;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст першої категорії» – 1;

 • присвоєно кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 1;

 • підтверджено раніше присвоєну кваліфікаційну категорію «спеціаліст вищої категорії» – 5;

 • підтверджено раніше присвоєне педагогічне звання «учитель-методист» – 1.

Методична робота з педагогічними кадрами

Важливою складовою кадрової політики є система роботи з підвищення кваліфікації педагогічних працівників.

Робота з педагогічними працівниками щодо підвищення професійної майстерності здійснюється у відповідності з певною структурою:

– індивідуальні, групові, колективні форми роботи;

– курси, спецкурси підвищення кваліфікації педагогів;

– участь у конкурсах професійної майстерності;

– школа молодого спеціаліста, наставництво;

– самоосвіта та атестація педагогів;

– вивчення, узагальнення та поширення ЕПД;

– публікації власних наробок;

– участь в районномута обласному етапах виставки-презентації педагогічних ідей та технологій.

У 2016/2017 навчальному році педагогічний колектив школи працював над реалізацією ІV (дослідження результатів та набуття досвіду) етапу єдиної методичної теми «Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального освітнього середовища в ХОШ №51» в рамках районної науково-методичної проблеми «Підвищення якості освіти шляхом створення розвивального освітнього середовища в ЗНЗ».

Навчальними закладом забезпечувався доступ до змісту, форм і методів науково-методичного підходу, умов реалізації теми, осмислення очікуваних результатів, виокремлення технологічних процедур. Різноманітність методичних заходів за формами проведення та змістом забезпечували процес набуття досвіду з теми.

Традиційними формами методичної роботи з учителями були засідання і творче звітування методичних об’єднань, семінари–практикуми, педмайстрені, майстер-класи.

Інноваційна робота

Створені умови для організації методичної роботи, впровадження інноваційних технологій, консультаційна допомога учителям.

Протягом останніх років школа ефективно працює над впровадженням інноваційних методик навчання та виховання на основі компетентнісного підходу, а саме технологій критичного мислення, інтерактивні технологій, методу проектів, про що свідчать високі результати стану вивчення викладання предметів, моніторингові дослідження. Колективом школи опрацьовано велику кількість науково-методичної літератури з приводу сучасних педагогічних технологій, постійно проводиться консультаційна робота в межах ШМО та на рівні всієї школи. Заклад впроваджує модель школи сприяння здоров’ю, суть якої полягає у формуванні й розвитку у всіх суб’єктів навчально-виховного процесу культури здоров’я як цілісної категорії, формуванні необхідних знань, вмінь і навичок здорового способу життя; підвищенні рівня фізичного та психічного здоров’я учнів; розвитку висококультурної, інтелектуально розвиненої, фізично здорової особистості та створення у навчальному закладі умов, що її формують.

Організація профільного начання

Упродовж кількох років одним із основних напрямків роботи педагогічного колективу школи є створення умов для виявлення та розвитку здібностей кожної дитини в умовах упровадження профільного навчання. Профілізація навчання передбачає розширення науково-освітнього простору для учнів та педагогів; здійснює цілеспрямовану довузівську підготовку із залученням кадрового потенціалу ВНЗ; підсилює мотивацію учнів і підвищує інтерес до вивчення предметів тощо.

У 2016/2017 навчальному році в школі функціонували:

Профілізація

Класи

1

Спеціалізовані класи з поглибленим вивченням англійської мови

4-Б, 7-А

2

Спеціалізовані класи з поглибленим вивченням предметів технічного (інженерного) циклу

5-А,7-В, 8-А

3

Спеціалізовані класи для дітей зі зниженим зором

1-Г, 2-Г,3-Г,4-Г,6-Г

4

Інклюзивні класи

5-А, 5-Г

5

Класи з вивченням іноземних мов (німецька, російська)

8-В, 11-А

6

Класи з поглибленим вивченням математики

9-А, 10-А, 11-А

Результати навчальної діяльності учнів школи

Згідно з річним планом роботи школи в 2016/2017 н.р. заступником директора з

навчально-виховної роботи Демчук С.В. було проведено аналіз досягнень учнів 5-11-х класів за 2016-2017 навчальний рік.

У середній та старшій школі навчається 504 учні. Якість знань становить 76 %.

Високий рівень навчальних досягнень

достатній рівень навчальних досягнень

середній рівень навчальних досягнень

початковий рівень навчальних досягнень

10 %

35%

42 %

13%.

Золотою медаллю «За високі досягненні у навчанні» нагороджено 2 випускника 11 класу:

Срібною медаллю «За досягнення у навчанні» нагороджено 1 випускника 11 класу:

За підсумками річного оцінювання 2016-2017 навчального року встановлено, що закінчили навчальний рік:

14 учнів 10-11 класів, що закінчили 2016-2017 навчальний рік з високим рівнем навчальних досягнень.

Проаналізувавши стан успішності учнів окремо по класах, робимо висновок, що в кожному класі є резерв учнів, які б могли досягти свого основного рівня. Так, на високому рівні можуть навчатися ще 12 – учнів, які мають рівень досягнень 9 балів тільки з одного-двох предметів; на достатньому рівні – 57 учнів, на середньому – 40 учнів. На кінець навчального року маємо вийти на якісний показник приблизно – 60 %.

Хочеться зазначити, що н/а – немає – це означає, що навчились вже ширше використовувати можливості 12-б. системи.

З учнями, які мають бали початкового рівня за результатами річного оцінювання були проведені такі види роботи:

Індивідуальні бесіди з учнями та їхніми батьками

Класні керівники;

Заступники-куратори;

Додаткові заняття з предметів

Вчителі-предметники;

Індивідуальні завдання

Вчителі-предметники;

Розглядалось це питання на нараді при директорові й на засіданнях методичних об’єднань, з’ясовувались причини слабкої успішності учнів. Серед них були названі такі:

 • відсутня система роботи із слабовстигаючими учнями й учнями, які пропускають заняття через хворобу,

 • недостатній зв’язок учителів із батьками,

 • несвоєчасне повідомлення батьків про рівень успішності дітей через щоденники.

Робота з обдарованими дітьми

З метою реалізації Державної програми роботи з обдарованою молоддю адміністрацією та педагогічним колективом школи у 2016/2017 навчальному році були здійснені такі заходи:

 • поновлений шкільний інформаційний банк даних про обдарованих учнів школи;

 • поновлена наукова-методична база з питань роботи з обдарованими дітьми;

 • проведений шкільний етап Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів;

 • організована робота з підготовки та участі учнів школи в районному та обласному етапах Всеукраїнських учнівських олімпіад з начальних предметів;

 • проведена робота з підготовки та участі учнів школи у Всеукраїнському конкурсі-захисті науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН;

 • організована робота з підготовки та участі учнів школи у районному, міському та всеукраїському етапах предметних турнірів;

 • організовані та проведені шкільні конкурси та виставки творчих робіт учнів, спрямовані на виявлення та самореалізацію обдарованих дітей;

 • організована робота гуртків та факультативів за бажанням учнів;

 • забезпечене інформування про всі досягнення учнів школи;

Робота колективу школи, яка проведена за програмою виявлення та підтримки талановитої молоді і створення умов, необхідних для розвитку індивідуальності, має свої позитивні результати. Як відомо, дієвим засобом формування мотивації до навчання, підвищення пізнавальної активності, поглиблення і розширення знань, створення умов для збереження і розвитку інтелектуального потенціалу нації є різноманітні інтелектуальні змагання: Всеукраїнські олімпіади, турніри, Інтернет-олімпіади, інтерактивні конкурси.

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 19.08.2016 № 1006 «Про проведення Всеукраїнських учнівських олімпіад і турнірів з навчальних предметів у 2016/2017 навчальному році», наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 13.09.2016 № 758 «Про проведення І (шкільного) та ІІ (районного) етапів Всеукраїнських та київських міських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2016/2017 н.р.», наказу управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 20.10.2016 № 310 «Про проведення ІІ (районного) етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів серед учнів 6-11 класів закладів освіти району в 2016/2017 н.р.» та Положення про Всеукраїнські учнівські олімпіади, турніри, конкурси з навчальних предметів, конкурси-захисти науково-дослідницьких робіт, олімпіади зі спеціальних дисциплін та конкурси фахової майстерності, затвердженого наказом Міністерства освіти, молоді та спорту України від 22.09.2011 № 1099, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.11.2011 № 1318/20056 та наказу Управління освіти, молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації від 29.12.2016 № 402 «Про підсумки проведення ІІ (районного) етапу та участь учнів-переможців у ІІІ (міському) етапі Всеукраїнських та київських міських учнівських олімпіад із навчальних предметів серед учнів 6-11 класів закладів освіти району в 2016/2017 н.р.» з 05.11.2016 до 26.12.2016 серед учнів 6-11-х класів школи проведено ІІ (районний) етап олімпіад з 26 предметів.

Виховна робота

Виконуючи завдання і реалізуючи основні принципи виховної роботи, педагогічний колектив школи орієнтуються на нормативно – правову базу з питань виховної роботи, а саме Закони України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Концепцію виховання дітей та молоді», «Концепцію громадянського виховання», «Національну доктрину розвитку освіти», «Конвенцію про права дитини», «Декларацію прав дитини», «Основні орієнтири виховання …» та нормативно – правові акти, документи Міністерства освіти і науки України, обласного управління освіти, органів місцевого самоврядування.

Виховна робота педагогічного колективу була підпорядкована проблемній темі школи «Реалізація ціннісних приорітетів особистості, суспільства і держави на засадах європейських вимірів якості освіти при збереженні скарбів національної духовності ». У минулому навчальному році виховна робота була спланована та спрямована на досягнення головної мети – формування та розвиток соціально-зрілої, творчої особистості – громадянина України.

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи протягом навчального року здійснювалися за основними напрямками:

– ціннісне ставлення особистості до суспільства і держави;

– ціннісне ставлення особистості до людей;

– ціннісне ставлення особистості до природи;

– ціннісне ставлення особистості до мистецтва;

– ціннісне ставлення особистості до праці;

– ціннісне ставлення особистості до себе.

В основу діяльності школи покладено принцип гуманізму, демократизму, незалежності від політичних, громадських та релігійних організацій, поєднання загальнолюдського і національного взаємозв’язку, розумового, морального, фізичного і естетичного виховання, науковості, диференціації, індивідуалізації змісту і форм освіти, розвиваючого характеру навчання.

Виховна робота школи була спрямована на вирішення таких завдань:

• створення умов для розумового, духовного, морального, фізичного розвитку учнів;

• турбота про здоров’я учнів, пропаганда здорового способу життя;

• естетичне, екологічне та трудове виховання як одна з складових підготовки учнів до дорослого життя;

• продовження сумісної роботи психолого-педагогічної служби з педагогами, учнями, батьками;

• виховання громадсько-патріотичних якостей завдяки продовженню краєзнавчої та воєнно-патріотичної роботи.

Над реалізацією мети і завдань виховної роботи в школі в 2016-2017 навчальному році працювало 21 класоводів 1-4 класів, 19 класних керівників 5-11 класів, 3 педагога-організатора, соціальний педагог, практичний психолог, заступник директора з ВР.

Національно-громадянське виховання

Національно-громадянське виховання у 2016-2017 навчальному році реалізовувалося через проведення таких заходів, як єдиний урок «Україна – єдина країна», Шевченківські дні, заходи до Дня Соборності України – участь в конкурсі до Дня Соборності України «Промов слово про Україну»; проведені заходи до дня пам’яті героїв Небесної сотні – урок реквієм «Герої не вмирають», « Святошинці – герої АТО»; захід підготовлений краєзнавчим гуртком «Ніколи знову. Ми пам`ятаємо», літературно-музична гостина присвячена 72-річниці Перемоги над нацизмом у Європі – «Перемога в серцях поколінь», . Години спілкування та виховні години за темами: «Ми всі українці – єдина родина» (5-11класи), «Мій край – моя історія жива» (1-11 класи), «Ми діти твої, Україно!» (1-4 класи); позакласні заходи: конкурс-гра знавців рідної мови «Рідне слово» (6-7 класи); конкурс малюнків та плакатів «Тарас Григорович Шевченко».

Учнями нашої школи був організований та проведені збори макулатури, зібрані кошти з якого були передані на лікування учасника АТО.

Також учні СЗШ №281 неодноразово приймали участь в благодійних ярмарках організованих в районі, для допомого учасникам АТО.

Учасники гуртка «Юний журналіст» приймали участь в акції «З вірою у серці!» та підготували відеоролик.

Учні СЗШ №281 разом з благодійним фондом «Сприяння та розвитку» вже другий рік допомагає дітям сіл Гранітне та Мирне. Були проведено багато акцій, а саме: допомога до першого вересня канцтоварами, до Дня Святого Миколая «Подаруй дитині свято», також були зібрані продуктові набори до Великодня.

Учні нашої школи прийняли участь у флешмобі «До Дня Вишиванки в Україні»

Екологічне виховання та формування здорового способу життя

У рамках екологічного виховання у 2016-2017 н.р. відбулись трудові екологічні десанти з покращання та благоустрою прилеглої до школи території, місячники з благоустрою. З березня 2017 року школа стала учасником «Шкільного проекту сталого розвитку «Сортуй заради Майбутнього!»» . Треба відмітити, що всі класи протягом року старанно доглядали за закріпленими за ними ділянками. Вони самостійно висаджували квіти, пололи бур’яни. У вересні цього року відбудеться передача клумб наступним класам.

Попрацювали на парківській ділянці і вчителі школи, і техперсонал. Минула весна була багата на суботники. Відбулися трудова акції по збору макулатури, де найактивнішу участь взяли учні початкової та середньої ланки.

Проведено заходи присвячені 31-річниці Чорнобильської катастрофи «Дзвони Чорнобиля».

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через проведення різноманітних шкільних спортивних змагань, акції «Молодь проти наркоманії і СНІДу», тижня «Молодь обирає здоровий спосіб життя» у рамках яких відбулися тематичні бесіди, конкурс плакатів, спортивні змагання «Козацькі розваги». Традиційно пройшли Дні здоров’я у вересні та травні минулого навчального року, олімпійський тиждень. Серед учнів та батьків 4-х класів проведено спортивне свято «Тато, мама,я – спортивна сім`я». Учні нашої школи приймали участь в спортивних заходах району, а саме: «Козацькі забави», «Шкіряний м`яч», «Олімпійське лелеченя»

Учні школи приймають активну участь в туристсько-краєзнавчих заходах, а саме: квести до Дня туризму, квесті-грі «Село Берестове – резиденція Київських князів», участь в міській акції «Пізнай свій рідний край – пізнай себе», участь у 9 районній турисько- краєзнавчій грі «Проводи зими 2017» .

В школі проводились профілактичні заходи, спрямовані на попередження алкоголізму, наркоманії серед неповнолітніх за сприяння громадської ініціативи «Здорове людство»

Протягом 2016-2017 навчального року організовані та проведені зустрічі учнів школи з представниками служби захисту дітей, районного лікаря – венеролога, нарколога, який провів бесіду про шкідливість вживання наркотичних речовин.

Практичним психологом протягом 2016 року проведені заходи з метою виконання статті 56 Закону про освіту України та Державної програми „Репродуктивне здоров’я нації “:

• вивчення соціометричного статусу кожного учня школи з метою подальшої індивідуальної роботи ;

• вивчення самооцінки, особливостей саморегуляції, емоційних особливостей кожного учня та рівень агресивності (методика Л.А.Радзіховського «Особливості саморегуляції», ДОН Збарського, проективні методики «Кактус», «Невідома тварина»);

• проведення годин спілкування з учнями школи з питань пропаганди здорового способу життя, репродуктивного здоров’я :

-«Наркотичні речовини: вплив на людину, класифікація» (10-11 клас)

-«Тютюн, алкоголь та здоров ‘я» (8-9 класи)

Військово-патріотичне виховання

Військово-патріотичний напрямок виховної роботи у 2016-2017 н.р. знайшов відображення у проведенні заходів до Дня визволення Києва від німецько-фашистських загарбників, Дня Перемоги у Великій Вітчизняній війні, Дня захисника Вітчизни, Дня Партизанської слави:

– участь в районній естафеті пам`яті,

– участь у реалізації проекту «Героям Крут»,

– участь в районному заході « Святошинці – герої АТО»,

– заходи до дня пам’яті героїв Небесної сотні – урок реквієм «Герої не вмирають»,

– участь у проекті з виготовлення квітки пам’яті – маку,

-конкурс малюнків «Війна очима дітей»,

– відкриття експозиції в шкільному музеї «Музей Борщагівок» – « Святошинці герої АТО».

До святкування 72-річниці Перемоги над нацизмом в Європі усі учні нашої школи взяли активну участь у проведенні святкової ходи до музею ВВ, до місць бойової слави, покладання квітів до пам’ятників загиблих воїнів. Були проведені зустрічі з ветеранами- захід підготовлений краєзнавчим гуртком «Ніколи знову. Ми пам`ятаємо», літературно-музична гостина присвячена 72-річниці Перемоги над нацизмом у Європі – «Перемога в серцях поколінь».

Морально-правове виховання

Морально-правове виховання учнів школи реалізовувалося через проведення тижня правової освіти у жовтні 2016 року, Всеукраїнського тижня права у грудні 2016 року, тижнів боротьби з наркоманією, алкоголізмом, тютюнопалінням, тижня історії та правознавства, конкурсу плакатів та малюнків „Права очима дітей”, батьківських зборів, лекцій для батьків, тематичних виховних годин:

• «Права дитини» (1-4 класи),

• «Особливості відповідальності неповнолітніх» (5-6 класи),

• «Проти насилля в сім’ї» (7-8 класи),

• «Стосунки між однокласниками в учнівському колективі» (9-10 класи).

У жовтні 2016 року проведений тиждень правових знань. Протягом

Тижня правових знань у школі згідно з планом заходів проведені:

1. Галерея малюнківна тему «Мої права та обов’язки»

2. Анкетування «Мої права та обовязки»

3. «Дидактичні ігри по правовому вихованню в початкових класах».

Художньо-естетичне виховання та сприяння творчому розвитку особистості

Впровадження естетичного виховання, культури, емоційного сприйняття навколишнього світу, самосвідомості та естетичного смаку в музиці, кіно, архітектурі, побуті учнів наполегливо проводили класні керівники, вчителі, адміністрація школи.

Художньо-естетичний аспект виховної роботи знайшов свою реалізацію в проведенні школою таких заходів:

– свято Першого дзвоника,

– День Учителя,

– посвята в Першокласники,

– Свято осені (1-4 класи),

– «Міс Осінь» ( 9-10 класи),

– спортивні змагання «Тато,мама,я-спортивна сім`я» ,

– «Козацькі забави» (3-4 класи),

– Англомовний інтерактивний захід «Хелоуин»,

– День Святого Миколая (1 – 4 класи),

– Новорічні вистави (1-4 класи), Новорічний КВК (5-11 класи),

– свято Прощання з буквариком,

– Святковий концерт «8 березня»,

– свято «Великодневий кошик» підготовлений та проведений учнями спеціальних та інклюзивних класів,

– Свято Останнього дзвоника.

Також протягом багатьох років в школі проходить тиждень мистецтв, який завершується підсумковим концертом.

Крім цього протягом року учні взяли участь у наступних конкурсах:

• Конкурс-рейд “Увага! Діти на дорозі!”;

• Космічні фантазії,

• районний конкурс читців ім. П.Яцика

• міжнародний мовно-літературний конкурс учнівської та студентської молоді ім. Т.Г.Шевченко

• Міській конкурс шкільних редакцій «Прес-бій»

• Міській профорієнтаційний конкурс «Мистецька фортеця»

• «МИ проти СНІДу»

• Новорічний подарунок

• Моя родина

• Перемога у ВВВ

• Знай і люби свій край

• конкурс на кращу Новорічну газету та листівку;

• конкурс – акція “100 добрих справ ”,

• Охорона праці очима дітей

• Великоднє диво.

Учні Київської СЗШ № 281 беруть активну участь у районних фестивалях ДЮП, ЮІР, «Молодь за здоровий спосіб життя», конкурсі екологічних бригад.

Протягом багатьох років загальношкільні виховні заходи, свята та конкурси художньо-естетичного складу, що сприяють художньому розвитку особистості.

Родинно-сімейне виховання

Родинно-сімейне виховання протягом 2016-2017 н.р. здійснювалось через систему заходів, спрямованих на виховання поваги до родини, турботливого ставлення до рідних, близьких, прищеплення традиційних сімейних цінностей.

Протягом навчального року в 1-11 класах проводилася робота з цього напрямку:

• батьківські збори в 1-11 класах за результатами навчальної та виховної роботи за чверть;

• загальношкільні батьківські збори з питань підготовки та проведення зовнішнього незалежного оцінювання, державної підсумкової атестації.

На класних батьківських зборах проводилися бесіди, робилися класними керівниками доповіді, здійснювалося анкетування.

Протягом квітня 2017 року було проведено місячник сімейного виховання, в якому було реалізовано наступні заходи:

– Спортивні змагання «Мама, тато, я – спортивна сім”я»(1-4 класи),

– Конкурс авторських віршів «Моя родина»,

– Конкурс малюнків та фото «Моя сім”я».

Учнівське савмоврядування

Організація дитячого самоврядування у 2016-2017 навчальному році проводилась відповідно до нормативно-правової бази, зазначеної в державних документах, згідно з планом роботи навчального закладу.

Шкільна самоуправління працювало з новим президентом та оновленим складом кабінету міністрів. Це певним чином вплинуло на організацію самоврядування в школі. Разом зі звичайною роботою по реалізації основних завдань самоврядування, пошуком та розвитком творчих особистостей, виникла необхідність створення сприятливих умов для плідної роботи нової команди. Для цього було прийняте рішення про проведення засідань кабміну щотижня та постійн участь в роботі діючої районної школи «Лідер» для президентів шкіл та лідерів учнівського самоврядування, на заняттях в якій діти отримували необхідні знання, уміння та навички лідера колективу.

Протягом року проводились тематичні та робочі лінійки. Тематичні були спрямовані на формування свідомої поведінки школярів, профілактику наркоманії, алкоголізму та тютюнопаління, запобігання нещасних випадків та попередження правопорушень, а також присвячувалися визначним подіям в житті суспільства.

З метою пропаганди шкільної форми, формування особистої культури школярів, естетичного виховання учнів проводилися рейди «Урок», «Шкільна форма».

Приділялося багато уваги організації дозвілля та відпочинку школярів у позаурочний час. Проводилися тематичні музичні вечори та різноманітні заходи.

Дитяче самоврядування було ініціатором та організатором проведення благодійних акцій, метою яких було надання матеріальної допомоги дітям та сім’ям, які опинилися у скрутному становищі, допомога дітям Криму та дітям з тимчасово окупованих територїй. Також школа приймала участь у благодійних акціях до Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом та акції «Серце до серця». Лідерами шкільного самоврядування була організована акція до Дня Святого Миколая «Подаруй дитині іграшку».

Проаналізувавши роботу шкільного самоврядування за 2016-2017 навчальний рік, можна визначити коло питань, над якими необхідно працювати у 2017-2018 навчальному році:

1. Організація волонтерського руху для співпраці з початковими класами школи та дитячим садком.

2. Удосконалення положення про рейтингову оцінку діяльності учнівського колективу.

3. Пошук нових цікавих форм проведення виховних заходів.

4. Активізація діяльності школи «Лідер».

5. Внесення змін вроботу учнівського міністерства освіти школи з метою поліпшення його роботи.

6. Перегляд кадрового складу уряду шкільного самоврядування.

7. Створення учнівської наглядової ради школи.

8. Впровадження різноманітних проектів в життя школи.

Робота з профілактики правопорушень та інших негативних проявів в учнівському середовищі

Профілактична робота з попередження правопорушень, злочинності, безпритульності та бездоглядності проводиться відповідно до річного плану роботи навчального закладу, планів спільних дій навчального закладу із службою у справах дітей Святошинського району.

Основна мета роботи школи в цьому напрямку – координація зусиль педагогічного колективу запобіганню правопорушень, надання допомоги вчителям, класним керівникам, батькам; охорона прав дитини.

Індивідуальна робота з учнями та їх батьками проводиться систематично (класні години, батьківські збори) з метою профілактики правопорушень та виконання Закону України «Про загальну середню освіту».

У школі постійно ведеться робота з попередження расизму та ксенофобії, виховання толерантного відношення до людей. Майже кожного місяця були проведені засідання Ради профілактики правопорушень. На засіданнях Ради розглядались випадки порушення поведінки учнями, схильними до порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин.

Радою профілактики правопорушень школи практикувались такі засоби впливу:

– винесення офіційного попередження про відповідальність за навчання та виховання дітей батькам;

– винесення офіційного попередження за противоправну поведінку учнів;

– встановлювалися терміни для виправлення своєї поведінки інші.

Класні керівники здійснюють постійний контроль за відвідуванням занять учнів, за успішністю знань, проводять необхідні педагогічні консультації з батьками учнів, обстежують умови проживання дітей в сім’ї, вивчають характер та прояви особистості учнів, здійснюють всю виховну роботу з дітьми девіантної поведінки, зустрічаються з учнями та іх батьками за місцем мешкання, проводять роботу по залученню учнів в гуртки та секції за інтересами, залучають до роботи у класі та в школі.

На 26.05.2016 року на внутрішкільного обліку залишився 5 учнів.

На обліку в КМСД учнів школи немає.

Паралельно з класними керівниками індивідуальну роботу проводили соціальний педагог Морозова Т.М. та психолог школи – Яловик Л.В.. Так, за минулий рік психологом та соціальним педагогом школи складено шкільний банк данних на дітей контрольованої категорії. З метою поглиблення інформації про дітей контрольованої групи проведені бесіди з класними керівниками та вчителями-предметниками, оброблені результати діагностування та надані рекомендації класним керівникам.

Практичним психологом школи Яловик Л.В. проведена діагностична робота з цією категорією учнів за напрямками:

• діагностика агресивної поведінки, акцентуації характеру,

• особистості міжродинних відносин в сім’ях учнів.

Соціальним педагогм Морозовою Т.М. постійно проводиться соціальний супровід даних дітей.

Проведені індивідуальні консультації для учнів, вчителів, батьків, адміністрації школи за питаннями:

“Психологічний аналіз девіацій поведінки у підлітків”,

“Засоби подолання конфліктів”,

“Моє оточення”.

З метою профілактики порушень дисципліни, пропусків занять без поважних причин у 5-10 класах ведуться щоденники обліку дисципліни на уроках, відвідування уроків кожним учнем класу. Записи у щоденниках аналізуються, а учні, схильні до пропусків занять без поважних причин, до порушень дисципліни та правил поведінки у школі, викликаються на бесіди до адміністрації школи.

Важливе місце у системі профілактики правопорушень серед учнів відводиться роботі з батьками соціальним педагогом. В школі працює ПКП (профілактико-корекційний пункт), в якому надаються консультації батькам з питань виховання, навчання, профілактики правопорушень.

Класні керівники проводять роботу з батьками і дітьми щодо оздоровлення сімейних відносин, надають педагогічні консультації. и постійно здійснюється психологічно-педагогічний супровід та контроль цих сімей.

Питання роботи школи з профілактики дитячої бездоглядності та попередження злочинності серед неповнолітніх розглядалися на засіданнях педради, нарадах при директорі, засіданнях МО класних керівників:

Термін

Питання

1

вересень 2016 року

Про роботу профілактичної Ради у школі

2

жовтень 2016 року

Про контроль за станом відвідування учнями навчальних занять

3

жовтень 2016 року

Про організацію профілактичної роботи щодо правопорушень серед учнів

4

січень 2017 року

Про контроль за станом відвідування учнями навчальних занять

5

січень 2017 року

Про результати виховної роботи у школі щодо профілактики правопорушень серед учнів

6

травень 2017 року

Про зайнятість та оздоровлення дітей пільгових категорій під час літніх канікул

Упродовж 2015/2016 навчального року постійно здійснювався контроль за відвідуванням учнями уроків, в журналі відвідування учнями занять кожний навчальний день чергові відмічали відсутніх на уроках, класний керівник вияснював причину відсутності, на батьківських зборах проводилася роз’яснювальна робота щодо недопустимісті пропусків занять без поважної причини.

У бібліотеці школи в наявності література правової та правоосвітницької тематики.

Безпека життєдіяльності та запобігання усім видам дитячого травматизму

Робота навчального закладу із запобігання дитячому травматизму упродовж 2015/2016 навчального року здійснювалась відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», постанови Кабінету Міністрів України від 22.03.2001 № 270 «Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків невиробничого характеру», наказів Міністерства освіти і науки України від 31.08.2001 № 616 «Про затвердження Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах» (зі змінами), в редакції, затвердженій наказом Міністерства освіти і науки України від 07.10.2013 №1365 «Про внесення змін до Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах», від 01.08.2001 №563 «Про затвердження Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в установах і закладах освіти» (зі змінами), від 18.04.2006 №304 «Про затвердження Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України» (зі змінами), листів Міністерства освіти і науки України від 26.05.2014 №1/9-266 «Про використання Методичних матеріалів «Вимоги безпеки під час канікул», від 16.06.2014 №1/9-319 «Про використання Методичних матеріалів щодо організація навчання і перевірки знань, проведення інструктажів з питань охорони праці, безпеки життєдіяльності в загальноосвітніх навчальних закладах»; відповідних наказів Департаменту освіти Київської міської ради.

З метою забезпечення реалізації державної політики щодо збереження життя та здоров‘я дітей по навчальному закладу було видано накази з питань запобігання усім видам дитячого травматизму, а саме: від 20.08.2015 №162 «Про посилення профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями у 2015/2016 навчальному році», від 28.08.2015 №167 «Про роботу з профілактики дорожньо-транспортного травматизму у 2015/2016 навчальному році», від 31.08.2015 №176 «Про посилення заходів з безпеки життєдіяльності під час навчально-виховного процесу та призначення чергування у 2015/2016 навчальному році» від 16.12.2015 №327 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму під час проведення Новорічних, Різдвяних свят і зимових шкільних канікул 2015/2016 навчального року», від 25.12.2015 № 346 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму у I семестрі 2015/2016 навчального року», від 06.01.2016 №14 «Про стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробнчої санітарії під час навчально-виховного процесу в І семестрі 2015/2016 навчального року», від 18.01.2016 № 24 «Про підсумки профілактичної роботи з питань запобігання всім видам дитячого травматизму у 2015 році та про завдання на 2016 рік», від 18.03.2016 №60 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів під час весняних канікул 2015/2016 навчального року», від 27.04.2016 №96 «Про запобігання всім видам дитячого травматизму серед учнів та вихованців школи під час навчальних екскурсій, державної підсумкової атестації, навчальної практики та канікул у літній період 2016 року», від 17.06.2016 №153 «Про підсумки профілактичної роботи щодо запобігання нещасним випадкам з учнями школи упродовж 2015/2016 навчального року»

У 2016/2017 навчальному році питання збереження життя і здоров’я учнів та запобігання випадкам дитячого травматизму розглядалося на засіданнях педагогічної ради (протоколи від 31.08.2016 №8, від 24.12.2016 №13), ради школи (протоколи від 31.08.2016 №7, від 25.03.2017 №2), інструктивно-методичних нарадах при директорові, засіданнях шкільних методичних об’єднань класних керівників, батьківських зборах тощо.

У навчальному закладі наявна система профілактичної роботи з цих питань, яка включає в себе комплекси занять за розділами, які учні вивчають на уроках з «Основ здоров’я» та на годинах спілкування. Упродовж навчального року проводились Дні безпеки, лекції, турніри та інші заходи з питань запобігання різних видів дитячого травматизму згідно з планами виховної роботи. На сайті наявна сторінка «Запобігання дитячому травматизму», на якій розміщено інформацію про правила безпечної поведінки. В класних кімнатах оформлені стенди з попередження дитячого травматизму. На кожному поверсі розташований план евакуації на випадок пожежі або інших стихійних лих. Стан роботи з охорони праці, техніки безпеки, виробничої санітарії під час навчально–виховного процесу в школі у 2016/2017 навчальному році знаходився під щоденним контролем адміністрації школи.

У класних журналах 1-11-х класів були відведені окремі сторінки для бесід із правил дорожнього руху, правил протипожежної безпеки, з профілактики отруєння, правил безпеки при користуванні газом, правил безпеки з користування електроприладами, правил безпеки з вибуховонебезпечними предметами, правил безпеки на воді та інші виховні заходи з попередження усіх видів дитячого травматизму.

Учителями проводилися інструктажі з безпеки життєдіяльності, що зафіксовано в окремих журналах на уроках фізичної культури, трудового навчання, фізики, хімії, інформатики, біології, під час прогулянок, екскурсій; бесіди з попередження усіх видів дитячого травматизму перед виходом на осінні, зимові та літні канікули, бесіди були записані в щоденники.

У 2017/2018 навчальному році педагогічному колективу необхідно продовжити систематичну роз’яснювальну роботу з питань попередження дитячого травматизму та контроль за поведінкою учнів на перервах та під час екскурсій.

Цивільний захист та охорона праці

Головні завдання підготовки у сфері цивільного захисту школи у 2016/2017 навчальному році в основному виконані. У навчальному закладі були затверджені плани основних заходів підготовки цивільного захисту на 2016-2017 роки, уточнені Плани дій структурних підрозділів у режимах повсякденної діяльності, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації, надзвичайного стану. Основні зусилля у розв‘язанні питань ЦЗ спрямовувалися на організацію навчання учнів (вихованців) та постійного складу навчальних закладів згідно з чинними програмами ЦЗ, навчання їх правилам поведінки та основним способам захисту від наслідків надзвичайних ситуацій, прийомам надання першої допомоги тощо. Підготовка з цивільного захисту учнів школи проводилася під час вивчення курсів ―Основи здоров‘я у 1-9-х класах; предмета ― Захист Вітчизни (відповідно до розділів ―Основи цивільного захисту та ― Основи медико-санітарної підготовки) у 10-11-х класах.

Перевірка і закріплення учнями та педагогічним колективом навчального закладу теоретичних знань з ЦЗ, практичних навичок під час дій у екстремальних умовах здійснювалася під час проведення у школі Дня цивільного захисту.

Співпраця з батьками

З кожним роком в країні посилюється вплив батьківської громадськості на діяльність загальноосвітніх навчальних закладів. Батьки стають активними учасниками навчально-виховного процесу. Вони допомагають педагогам та учням у реалізації соціально значущих проектів та програм. На даний час особливого значення набуває підтримка широкого кола громадськості при вирішенні таких питань:

– оптимальне формування мережі навчальних закладів;

– зміцнення матеріально-технічної бази;

– забезпечення соціального захисту учасників навчально-виховного процесу;

– формування здорового способу життя;

– реалізація освітніх програм тощо.

Робота з батьками спрямована на створення єдиного колективу вчителів, батьків, учнів.

На батьківських зборах розглядалися питання:

– попередження дитячого травматизму;

– виховання свідомого ставлення до свого здоров’я;

– організація правової та правоосвітньої роботи;

– вплив сім’ї на середовище дитини;

– організація навчального року, проведення ДПА, ЗНО;

– літнє оздоровлення;

– проведення ремонтних робіт у заладі протягом року та в літній період.

Співпраці з батьками в школі приділяється велика увага, вчителі-предметники, класні керівники, адміністрація систематично спілкуються з батьками учнів, організують спільні заходи, свята.

Роль шкільної бібліотеки в організації навчально-виховного процесу

У 2016/2017 навчальному році робота шкільної бібліотеки була організована відповідно до нормативно-правових документів: Конституції України, Закон України « Про бібліотеку і бібліотечну справу», Закону України « Про загальну середню освіту», Положення « Про шкільну бібліотеку», плану роботи бібліотеки.

Упродовж навчального року завідуючий бібліотекою Бачинська Л.І. постійно розширювала бібліотечно-інформаційні послуги на основі вдосконалення традиційних і засвоєння нових бібліотечних форм і методів роботи.

Кількість бібліотечного фонду становить: підручників – 16077 примірників; художньої літератури – 22367 примірників.

В ході акції «Подаруй книгу шкільної бібліотеці», проведеної до Всеукраїнського дня бібліотек у 2015 році, бібліотеці подаровано 56 книг, а саме : 6 книг – науково-популярних, 6 книг – історичних, 44 книги – художні.

Упродовж навчального року були проведені цікаві та змістовні заходи: бесіди з учнями 2-9-х класів щодо правил користування бібліотекою, виявлення їхніх інтересів та інформаційних потреб: проведено акцію «Живи, книго!» про збереження підручників та підбито підсумки. Оголошено учнів що найкраще зберігають підручники; тематичні виставки літератури; огляди періодичних видань; нових надходжень; бібліотечні уроки та посвята в читачі учнів початкових класів; Тиждень дитячої книги; оформлено тематичні полиці: «Україна – єдина країна», «Заглянемо у сиву давнину», «Слава словянському слову», «Дивовижна Україна», «Пам’ятаємо. Перемагаємо», «Мова рідна – рідне слово», «Думи мої, думи…», «О, мова моя, душа голосна України», «Я – українець, громадянин, патріот», «Чорнобиль – попередження, набат, його уроків людство не забуде», «Нихто не забутий, ніщо не забуто», «Книги-ювіляри 2016 року», «Шлях до професії», «Наш товариш – світлофор», «Не нашкодь собі», «Полочка веселих та кмітливих», подавалась інформація у куточку «Готуємось до ЗНО» тощо; поповнення тематичних папок: «Відомі українці», «Свята та традиції українського народу», «Мій біль – Чорнобиль», «Книги – ювіляри».

Таким чином, робота шкільної бібліотеки була спрямована на виховання гармонійної, морально досконалої особистості, свідомої свого громадського обов’язку, відкритої до інтелектуального і творчого розвитку.

Психологічний супровід навчально-виховного процесу

Психологічний супровід ведеться відповідно Закону України «Про освіту», нової редакції  «Положення про психологічну службу системи освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 02.07.2009 N 616, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.07.2009 р. за N 687/16703., «Плану заходів щодо розвитку психологічної служби на період до 2017 року листа МОНУ від 23.07.2015 № 1/9-347 «Про забезпечення фахівцями та пріоритетні напрями діяльності психологічної служби системи освіти у 2015/2016 навчальному році”, наказу Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про навчальні кабінети загальноосвітніх навчальних закладів» № 601 від 20.07.2004 р., наказу Міністерства освіти і науки «Про планування діяльності, ведення документації соціальних педагогів, практичних психологів та соціальних педагогів по роботі з дітьми-інвалідами», етичного кодексу психолога, чинного законодавства.

Провідним напрямком роботи практичного психолога була діагностична робота з учнями всіх ланок школи. Особлива увага приділена діагностиці та моніторингу розвитку пізнавальних процесів учнів початкової школи. На першому етапі проведена діагностика рівня готовності учнів 1-А класу до навчання, рівень їх адаптації до школи, а також рівень сформованості пам’яті, уваги та мислення. Рівень розвитку пізнавальних процесів діагностується в кожному класі початкового ступіня. Це дозволяє робити поступовий аналіз розвитку кожної дитини на кожному щаблі навчання та надавати рекомендації вчителям щодо вибору адекватних методів та методик навчання.

На початку навчального року було проведено обстеження рівня готовності першокласників до навчання в школі: Було виявлено, що 7 (11%) учнів мають низький рівень готовності до навчання, що значно менше, ніж у минулому році (25%).

В січні 2017 року було проведене обстеження адаптованості першокласників до школи за проективною методикою “Школа. Дитячий садок” та виявлення інтересів учнів до певних шкільних предметів. Дезадаптованих учнів не виявлено, низький рівень мають 6 учнів (10%), високий 19 учнів (30%). В квітні було обстежено рівень розвитку пізнавальних процесів учнів 1-го класу, який показав, що 59% дітей мають високий та достатній рівень уваги, 54% учнів мають високий та достатній рівень розвитку пам’яті, логічне мислення учнів знаходиться на середньому рівні, що відповідає віковим особливостям. Учні, які мали низький рівень готовності, показують і знижені результати сформованості пізнавальних процесів. З учнями, які потребували корекції та розвитку, пройшли заняття з психологом

В березні-квітні 2016/2017 навчального року було проведене обстеження сформованості пізнавальних процесів учнів 2—4-х класів За результатами видно, що процес формування пізнавальних процесів просувається в межах вікової норми, більшість дітей покращили свої показники у порівнянні з минулим роком, однак, є діти, результати яких майже не змінились.

Аналіз результатів учнів 4-х класів показав, що більшість дітей готові до переходу в середню ланку школи, середній рівень розвитку пізнавальних процесів (пам’яті, уваги, мислення) в паралелі відповідає верхній межі нормативного діапазону.

В жовтні-листопаді 2016 року було проведене обстеження учнів 5-х класів щодо адаптації до умов навчання в середній школі за комплексом методик. Результати було оприлюднено на психолого-педагогічному консиліумі. Повторне обстеження рівня адаптації учнів 5-го класу було проведено в квітні 2017 року та було виявлено, що високий рівень мають 63% учнів, а низький рівень 3%, в зоні ризику дезадаптації залишаються 2 хлопці.

Учні школи 5-й рік поспіль брали участь у міській програмі «Обдарована молодь», в рамках якої було проведено пошук соціально обдарованих дітей. Високий ступінь соціальної обдарованості має 1 дівчина та 1 хлопець, 34% учнів показали високий рівень 2 або 3-х факторів, що характерізує спрямованість особистості до певного типу діяльності в суспільстві.

Була продовжена робота щодо виявлення інтересів та схильностей учнів з метою вибору профілю навчання та профорієнтації в 8-10-х класах. За результатами відмічено суттєве зниження ваги реалістичних та інтелектуальних професій, ріст ваги конвенційних (допомагаючих) професій, однак професії художньо-артистичного та підприємницького спрямування мають постійно високий рейтинг.

За результатами діагностичних заходів в цьому навчальному році, як і у попередніх, було проведено два моніторингові дослідження «Моніторинг розвитку пізнавальних процесів учнів 4-х класів за 4 роки навчання» та «Моніторинг зміни пріоритетних напрямків професійної діяльності в учнів 9-х класів п’яти випусків». Практичний психолог виступила з доповідями на педрадах: «Психологічні особливості обдарованих учнів» , «Адаптація до навчання як профілактика шкільних неврозів».

Упродовж навчального року практичний психолог виступала на батьківських зборах класів за темами: «Психологічні особливості готовності першокласників-шестирічок до навчання в школі», «Особливості адаптації учнів до навчання (за результатами обстеження)», «Рівень розвитку пізнавальних процесів в 1-му класі», «Адаптація учнів 5-го класу до умов навчання в середній школі», «Проміжні результати адаптації до середньої школи та методи продуктивної взаємодії в сім’ї», «Динаміка розвитку пізнавальних процесів за 2 роки», «Готовність когнітивних, емоційно-вольових якостей учнів до навчання в середній ланці школи», «Взаємодія батьків та дитини в процесі начання»

За планом роботи, а також за запитом вчителів, психолог відвідувала уроки та позаурочні виховні заходи з метою налагодження стосунків між учнім, між учнями та вчителями, поглиблення індивідуальної роботи з учнями, що мають проблеми в навчанні, спілкуванні та поведінці. Продовжувалась робота з учнями, які потребують поглибленої уваги психолога, а саме з учнями пільгових категорій, ускладненої поведінки, з особливостями розвитку, з обдарованими, дітьми, які переселились з Донецької та Луганської областей. За результатами діагностики для таких учнів складено програми роботи та проводились корекційно-розвивальні заняття, бесіди, консультації.

Практичний психолог регулярно проводила консультації для учнів, батьків та вчителів. Найбільш важливими для учнів були теми вибору професії, налагодження стосунків з друзями, батьками та вчителями, подолання особистісних проблем. Найбільш важливими для батьків були теми стосунків з дітьми в сім’ї, особливості розумового та психофізічного розвитку, спілкування з однолітками. Найбільш важливими темами для вчителів були особливості розвитку та спілкування з важкими учнями, створення розивального середовища на уроці, психологічний клімат в класі.

Матеріально-технічне забезпечення НВП

Протягом останніх років приділяється багато уваги створенню сприятливих санітарно-гігієнічних умов навчання і праці. Силами адміністрації, педагогів, робітників адміністративно-господарчої частини, батьків та учнів приміщення та територія школи підтримується в належному санітарно-гігієнічному рівні, відрізняється чистотою та охайністю. Своєчасно проводяться поточні ремонти.

З метою підготовки до 2016/2017 навчального року за рахунок

батьківських коштів у приміщенні школи проведено косметичний ремонт майстерень, харчоблоку, спортивної зали, коридорів та сходів, ремонт цоколю, покраска тренажерів та спортінвентарю; заміна у туалетах водопровідних кранів, встановлення дверей в кабінках туалетів для дівчат тощо.

Батьківськими комітетами класів проведено косметичні ремонти навчальних кабінетів, заміна освітлення, підлоги, меблів, дошок.

Встановлена нова техніка, а саме батьками придбано 3 телевізори в навчальні кабінети, 2 БФП.

Проведено капітальний ремонт кабінету інформатики та придбано 10 комп’ютерів.

З метою підготовки до 2016/2017 навчального року за рахунок бюджету у закладі було:

 1. Проведено заміну вікон на І поверсі (коридори, медпункт, туалети, службові приміщення) у квітні-травні 2017 року.

 2. Придбано садовий інвентар, господачі товари.

 3. Придбано технічне обладнання для харчоблоку школи, 2 дошки в навчальні кабінети.

Підсумки діяльності школи за минулий навчальний рік

Питання, що були розв’язані

Аналіз результатів за минулий навчальний рік продемонстрував наступне:

 • навчально-виховний процес має тенденцію до розвитку;

 • діяльність адміністрації закладу спрямована на вдосконалення навчально-виховного процесу та підвищення його ефективності;

 • у школі використовують колективне обговорення отриманих результатів, колективний творчий пошук вирішення конкретних завдань. На підставі аналізу результатів адміністрація корегує наступні дії щодо досягнення поставленої мети;

 • школа підтримує свій позитивний імідж;

 • створюються умови для врахування й розвитку навчально-пізнавальних і професійних інтересів, здібностей, потреб учнів;

 • значно покращилась ресурсна база (кадровий потенціал, матеріально-технічна база, інформаційно-методичне забезпечення);

 • методична робота сприяє модернізації змісту навчально-виховного процесу, втіленню педагогічних інноваційних технологій;

 • створено сприятливий психолого-педагогічний клімат.

Питання, що залишились до подальшого розв’язання

Однак залишились певні питання, розв’язання яких слід продовжити, а саме:

 • підвищення якості освітніх послуг;

 • підвищення результативності роботи з обдарованими дітьми;

 • активне використання комп’ютерних методичних комплексів;

 • покращення матеріально-технічної бази навчальних кабінетів.

Завдання на 2017/2018 навчальний рік

Вважаючи, що наш навчальний заклад знаходиться на шляху постійного розвитку, ми маємо всі ресурси для реалізації поставлених державою та суспільством перед освітянами задач у сфері освіти, що передбачає поліпшення її якості, створення умов для особистого розвитку та самореалізації кожного учня, тому для нашого закладу є актуальними низка питань.

Пріоритетними напрямками розвитку освіти СЗШ №281 на 2017/2018 навчальний рік є:

 • забезпечення доступної та якісної освіти відповідно до вимог суспільства, запитів особистості, потреб міста і держави;

 • забезпечення спрямованості навчально-виховного процесу на розвиток умінь і навичок особистості, застосування на практиці здобутих знань з різних навчальних предметів, успішну адаптацію людини в соціумі, формування здібностей до колективної діяльності та самоосвіти шляхом застосування особистісно зорієнтованого, компетентнісного і діяльнісного підходів;

 • реалізація принципу наступності у розвитку дошкільної, загальної освіти у зв’язку із запровадженням Державних стандартів початкової та базової загальної середньої освіти;

 • впровадження сучасних педагогічних технологій, спрямованих на розкриття та розвиток інтелектуальних і творчих здібностей дитини, на задоволення її потреб у самовдосконаленні;

 • дотримання державних вимог до рівня загальноосвітньої підготовки учнів за рахунок чіткого використання Критеріїв оцінювання навчальних досягнень;

 • посилення здоров’язбережного аспекту навчально-виховного процесу шляхом активного використання здоров’язберігаючих технологій;

 • сприяння підвищенню загального рівня ІКТ-компетентності педагогів; активному впровадженню інноваційних технологій, спрямованих на розвиток особистості дитини та розкриття її інтелектуальних та творчих здібностей;

 • підвищення рівня підготовки та проведення колективних форм роботи з метою подальшого вдосконалення дидактичної компетентності вчителів;

 • створення умов для педагогів-початківців з метою адаптації до навчально-виховного процесу;

 • активізація роботи щодо охоплення дітей позашкільною освітою з урахуванням особливих потреб учнів пільгових категорій та підлітків девіантної поведінки;

 • формування у дітей та молоді національної ідентичності, розуміння єдності й цілісності України, виховання патріотизму та активної громадянської позиції, особистої відповідальності за долю держави та рідного міста;

 • посилення контролю за викладанням предмета «Захист Вітчизни», сприяння формуванню знань старшокласників про задачі Збройних сил України, цивільного захисту, медико-санітарної підготовки»;

 • розвиток соціального партнерства навчального закладу із вищими навчальними закладами щодо розвитку обдарованості учнівської молоді;

 • соціальний захист дітей та створення оптимальних умов для навчання обдарованої молоді;

 • сприяння життєвому і професійному самовизначенню учнів через впровадження ріхних форм організації профорієнтаційної роботи та профільного навчання;

 • стимулювання соціальної активності учнів, їхньої участі в роботі органів учнівського самоврядування, дитячих громадських організацій;

 • посилення контролю за проведенням роботи щодо профілактики правопорушень та запобігання дитячому травматизму серед учнівської молоді;

 • оптимізація співпраці педагогів та батьків школи;

 • забезпечення системного психолого-педагогічного супроводу всіх учасників навчально-виховного процесу;

 • психологічна корекція педагогічної діяльності та професійної мотивації співробітників закладу;

 • оптимізація практичної психолого-педагогічної допомоги батькам;

 • психолого-педагогічна підтримка інтелектуальної, творчої обдарованості;

 • зміцнення матеріально-технічної бази закладу.