ЗАТВЕРДЖЕНО

Загальними зборами учасників БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 281 «ЗАХИСТ ДИТИНСТВА»

Протокол № 1 від 28 вересня 2016 р.

 

 

БЛАГОЛІПНИЙ ФОНД «ЗАХИСТ ДИТИНСТВА»

(НОВА РЕДАКЦІЯ) ІДЕНТИФІКАЦІЙНИЙ КОД 25759602

м. Київ 2016 рік.

1.Загальні положення

 1. БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАХИСТ ДИТИНСТВА» (далі – Благодійний фонд) створено, згідно із Законодавством України про благодійну діяльність та благодійні організації, що базується на Конституції України. Цивільному кодексі України, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації», міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, та інших нормативно-правових актів. Благодійний фонд діє на підставі статуту, має учасників та управляється учасниками, які не зобов’язані передавати цій організації будь-які активи для досягнення цілей благодійної діяльності. Активи благодійного фонду можуть формуватися учасниками та/або іншими благодійниками.

 2. Благодійна діяльність – добровільна особиста та/або майнова допомога для досягнення визначених цілей, що не передбачає одержання благодійником прибутку, а також сплати будь-якої винагороди або компенсації благодійнику від імені або за дорученням бенефіціара;

 3. Благодійний фонд – юридична особа приватного права, установчі документи якої визначають благодійну діяльність в одній чи кількох сферах, визначених, як основну мету її діяльності;

 4. Благодійна програма – комплекс благодійних заходів у сферах, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації»;

 5. Благодійник – дієздатна фізична особа або юридична особа приватного права (у тому числі благодійна організація), яка добровільно здійснює один чи декілька видів благодійної діяльності;

 6. Найменування:

Повне найменування: БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД «ЗАХИСТ ДИТИНСТВА»

Скорочене найменування: Б Ф «ЗАХИСТДИТИНСТВА» Місцезнаходження: м. Київ, бульвар Кольцова, будинок 13-А, квартира 126.

1.7.Діяльність БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ «ЗАХИСТ ДИТИНСТВА » поширюється на території міста Києва;

2.Цілі та сфери благодійної діяльності

 1. Цілями благодійної діяльності є надання допомоги для сприяння законним інтересам бенефіціарів у сферах благодійної діяльності, а також розвиток і підтримка цих сфер у суспільних інтересах.

 2. Сферами благодійної діяльності є: освіта;

 • охорона здоров’я;
 • екологія, охорона довкілля та захист тварин;
 • запобігання природним і техногенним катастрофам та ліквідація їх наслідків, допомога постраждалим внаслідок катастроф, збройних конфліктів і нещасних випадків, а також біженцям та особам, які перебувають у складних життєвих обставинах;
 • опіка і піклування, законне представництво та правова допомога;
 • соціальний захист, соціальне забезпечення, соціальні послуги і подолання бідності;
 • культура та мистецтво, охорона культурної спадщини;
 • наука і наукові дослідження;
 • спорт і фізична культура;
 • права людини і громадянина та основоположні свободи;
 • розвиток територіальних громад;
 • розвиток міжнародної співпраці України;
 • стимулювання економічного росту і розвитку економіки України та її окремих регіонів та підвищення конкурентоспроможності України;
 • сприяння здійсненню державних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.
 • Благодійна організація не має права надавати благодійну допомогу політичним партіям або від імені політичних партій, а також брати участь у виборчій агітації.
 • Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання, н.в.і.у.

3.Суб’єкти благодійної діяльності

  1. Суб’єктами благодійної діяльності є благодійні організації, які утворені та діють відповідно до Закону «Про благодійну діяльність та благодійні організації», а також інші благодійники та бенефіціари.
  2. Обмеження щодо політичних партій, кандидатів на виборні посади на державній або іншій публічній службі, суб’єктів благодійної діяльності визначаються законами України.
  3. Суб’єкти благодійної діяльності мають право здійснювати благодійні програми, спільну благодійну діяльність та інші види благодійної діяльності спільно з нерезидентами з урахуванням особливостей, визначених законами або міжнародними договорами України.

4.Види благодійної діяльності

4.1 Благодійники спільно чи індивідуально можуть здійснювати благодійну діяльність на підставі добровільного вибору одного або кількох таких її видів:

 • безоплатна передача у власність бенефіціарів коштів, іншого майна, а також безоплатне відступлення бенефіціарам майнових прав;

 • безоплатна передача бенефіціарам права користування та інших речових прав на майно і майнові права;

 • безоплатна передача бенефіціарам доходів від майна і майнових прав;

 • безоплатне надання послуг та виконання робіт на користь бенефіціарів;

 • благодійна спільна діяльність та виконання інших контрактів (договорів) про благодійну діяльність;

 • публічний збір благодійних пожертв;

 • управління благодійними ендавментами;

 • виконання заповітів, заповідальних відказів і спадкових договорів для благодійної діяльності;

 • проведення благодійних аукціонів, негрошових лотерей, конкурсів та інших благодійних заходів, не заборонених законом.

 • Відшкодування благодійними організаціями витрат інших бенефіціарів, пов’язаних з передачею майна і майнових прав, зазначених у частині першій цієї статті, визнається благодійною діяльністю.

 1. Отримання бенефіціарами благодійної допомоги від благодійників не може бути підставою для обмеження чи припинення будь-яких інших видів допомоги, виплат чи пільг, визначених законами України.

 2. Закони України можуть визначати додаткові види благодійної діяльності та особливості регулювання певних видів благодійної діяльності.

5. Благодійна пожертва. Благодійний грант

 1. Благодійною пожертвою визнається безоплатна передача благодійником коштів, іншого майна, майнових прав у власність бенефіціарів для досягнення певних, наперед обумовлених цілей благодійної діяльності, відповідно до Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 2. Договір про благодійну пожертву валютних цінностей не підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.

 3. Благодійним грантом визнається цільова допомога у формі валютних цінностей, яка має бути використана бенефіціаром протягом строку, визначеного благодійником. Суми валютних цінностей благодійного гранту, цільове використання яких не відбулося протягом строку, визначеного благодійником, підлягають поверненню благодійнику як поворотна фінансова допомога. До благодійних грантів застосовуються положення про благодійні пожертви, якщо інше не визначено законом.

 4. Благодійну пожертва, бенефіціаром якої є благодійна організація або інша юридична особа, може надаватися з однією чи кількома відкладальними або скасувальними обставинами, які не повинні суперечити законам України або порушувати права третіх осіб.

 5. Благодійна пожертва може надаватися бенефеціарам, визначеним на конкурсних засадах благодійником або уповноваженими ним особами. Умовами конкурсу можуть визначатися дії, які бенефіціар має виконати на користь третіх осіб, крім тих, які пов’язані з благодійником.

 6. Зміна цілей та порядку використання благодійної пожертви можлива за згодою благодійника або його правонаступників, а також на підставі рішення суду чи в інших випадках, визначених законом або правочином благодійника.

 7. Благодійник або уповноважені ним особи мають право здійснювати контроль за цільовим використанням благодійної пожертви, у тому числі на користь третіх осіб.

 8. Благодійники або їх правонаступники мають право у встановленому цим Законом порядку змінити бенефіціарів благодійної пожертви у разі порушення цілей, строків та порядку використання такої пожертви або, її частини.

6. Публічний збір благодійних пожертв

  1. Публічним збором благодійних пожертв визнається добровільний збір цільової допомоги у формі коштів або майна серед невизначеного кола осіб, зокрема з використанням засобів електронного зв’язку або телекомунікації, для досягнення цілей, визначених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» .

  2. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені благодійної організації, діють на підставі нотаріально посвідченої довіреності Голови Правління благодійного фонду. Довіреність має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання та порядок загального доступу до фінансових звітів благодійного фонду.

  3. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв на користь благодійного фонду від власного імені, діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з такою благодійною організацією. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх використання, порядок загального доступу до фінансових звітів благодійної організації та відповідальність сторін у разі порушення контракту (договору) або порядку використання пожертв.

  4. Особи, які здійснюють публічний збір благодійних пожертв від імені або на користь інших бенефіціарів (крім благодійних організацій), діють на підставі контракту (договору) про благодійну діяльність з таким бенефіціаром або одним із його законних представників. Контракт (договір) має визначати, зокрема, цілі, місце і строк збору коштів або іншого майна, порядок їх цільового використання, обліку та звітності, а також відповідальність особи, яка здійснює публічний збір благодійних пожертв, перед бенефіціаром і благодійниками у разі порушення контракту (договору) або порядку використання таких пожертв.

  5. Особи, які перебувають на державній або іншій публічній службі та особи, які діють від імені осіб, які перебувають на державній або іншій публічній службі, не мають права здійснювати публічний збір благодійних пожертв.

  6. Забороняється публічний збір благодійних пожертв на цілі, що суперечать законам України або порушують права третіх осіб. Забороняється публічний збір благодійних пожертв у формі підакцизних товарір.

  7. Положення про публічний збір благодійних пожертв застосовуються до публічного продажу майна від імені або на користь благодійних організацій (публічних торгів, конкурсів, аукціонів тощо).

7. Управління благодійними ендавментами

7.1 Проценти та дивіденди від управління благодійними ендавментами призначені для:

 • надання благодійної допомоги бенефіціарам, визначеним благодійниками або уповноваженими ними особами;

 • виконання, благодійних програм;

 • спільної благодійної діяльності.

 • Зміни цілей, порядку та строків використання благодійного ендавменту можливі лише на підставі згоди благодійника або його правонаступників, а також за рішенням суду, якщо благодійний ендавмент створено на підставі заповіту.

8. Меценатська діяльність

  1. Меценатською діяльністю визнається підготовка чи підтримка благодійних заходів, пов’язаних із створенням, відтворенням чи використанням у встановленому законодавством порядку творів та інших об’єктів права інтелектуальної власності, зокрема благодійних гастрольних заходів, за умови забезпечення вільного доступу до таких заходів.

  2. Положення частини першої цієї статті не застосовуються до заходів, пов’язаних з рекламою (крім соціальної реклами), виборчою агітацією, а також з відтворенням чи використанням комерційних (фірмових) найменувань, торговельних марок (знаків для товарів і послуг) і промислових зразків, які охороняються у встановленому законом порядку.

9. Засади діяльності благодійного фонду

  1. Метою благодійного фонду не може бути одержання і розподіл прибутку серед учасників, членів органів управління, інших пов’язаних з ними осіб, а також серед працівників таких організацій.

  2. На працівників благодійного фонду поширюється законодавство про працю, загальнообов’язкове державне соціальне страхування та соціальне забезпечення.

  3. Благодійний фонд самостійно визначає сфери, види, місце (територію), строки і бенефіціарів благодійної діяльності в установчих документах, благодійних програмах або інших рішеннях органів управління

  4. Благодійний фонд має право створювати відокремлені підрозділи, бути засновником та учасником інших благодійних організацій, а також спілок, асоціацій, інших добровільних об’єднань, здійснювати спільну благодійну діяльність, а також мати інші права згідно із законом.

10.Учасники благодійного Фонду

10.1 Учасниками благодійного фонду можуть бути дієздатні фізичні та юридичні особи, крім органів державної влади, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб публічного права:

10.2Учасники благодійного фонду або уповноважені ними особи приймають рішення про утворення благодійного фонду, затверджують їх установчі документи та склад органів управління та приймають інші рішення, пов’язані з утворенням та державною реєстрацією благодійного фонду.

 1. Благодійний фонд може мати, крім засновників, інших учасників, що вступили до їх складу в порядку, встановленому статутами таких благодійних товариств або благодійних фондів.

 2. Благодійний фонд набуває прав та обов’язків юридичної особи з моменту його державної реєстрації та наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді.

Цивільна правоздатність юридичної особи

Юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов’язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність юридичної особи може бути обмежена лише за рішенням суду. Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

Цивільна дієздатність юридичної особи

Юридична особа набуває цивільних прав та обов’язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом. У випадках, встановлених законом, юридична особа може набувати цивільних прав та обов’язків і здійснювати їх через своїх учасників. Орган або особа, яка відповідно до установчих документів юридичної особи чи закону виступає від її імені, зобов’язана діяти в інтересах юридичної особи, добросовісно і розумно та не перевищувати своїх повноважень. У відносинах із третіми особами обмеження повноважень щодо представництва юридичної особи не має юридичної сили, крім випадків, коли юридична особа доведе, що третя особа знала чи за всіма обставинами не могла не знати про такі обмеження. Якщо члени органу юридичної особи та інші особи, які відповідно до закону чи установчих документів виступають від імені юридичної особи, порушують свої обов’язки щодо представництва, вони несуть солідарну відповідальність за збитки, завдані ними юридичній особі.

Особисті немайнові права юридичної особи

Юридична особа має право на недоторканність її ділової репутації, на таємницю кореспонденції, на інформацію та інші особисті немайнові права, які можуть їй належати. Особисті немайнові права юридичної особи захищаються відповідно до Цивільного Кодексу України.

Відповідальність юридичних осіб

Юридична особа самостійно відповідає за своїми зобов’язаннями. Юридична особа відповідає за своїми зобов’язаннями усім належним їй майном. Учасник юридичної особи не відповідає за зобов’язаннями юридичної особи, а юридична особа нє відповідає за зобов’язаннями її учасника, крім випадків, встановлених установчими документами та законом. Особи, які створюють юридичну особу, несуть солідарну відповідальність за зобов’язаннями, що виникли до її державної реєстрації. Юридична особа відповідає за зобов’язаннями її учасників, що пов’язані з її створенням, тільки у разі наступного схвалення їхніх дій відповідним органом юридичної особи.

11. Активи благодійного фонду.

 1. Благодійний фонд має право власності та інші речові права на кошти, цінні папери, земельні ділянки, інше нерухоме та рухоме майно, а також нематеріальні активи, якщо інше не встановлено законом або установчими документами.

 2. Використання активів та правочини благодійного фонду не повинні суперечити актам законодавства та цілям благодійного фонду.

 3. Розмір адміністративних витрат благодійного фонду не може перевищувати 20 відсотків доходу цієї організації у поточному році. Витрати, пов’язані з управлінням благодійними внесками, включаються до адміністративних витрат благодійного фонду, якщо інше не встановлено законом або правочином між благодійним фондом та благодійником.

 4. Благодійний фонд має право здійснювати господарську діяльність без мети одержання прибутку, що сприяє досягненню його статутних цілей

12. Звітність благодійного Фонду

 1. Благодійний фонд складає та подає фінансову, статистичну та іншу обов’язкову звітність у порядку, встановленому законом.

 2. Установчі документи благодійного фонду або правочини між благодійним фондом та благодійниками можуть визначати порядок складення та надання спеціальних звітів для окремих благодійників або їх правонаступників про використання наданих ними активів.

 3. Інформація про структуру та розмір доходів і витрат благодійно фонду, а також умови використання їх активів для благодійної діяльності не є конфіденційною інформацією або комерційною таємницею.

12.4 3вітність благодійного фонду може містити інформацію про осіб – благодійників або бенефіціарів за умови згоди благодійників, бенефеціарів – їх правонаступників чи законних представників, якщо інше не визначене законом.

13. Органи управління благодійного фонду

 1. Органами управління благодійного фонду є загальні збори уча;5 виконавчий орган та повноваження наглядової ради здійснюються загальними зборами учасників, а саме:

 • Контроль і регулювання діяльність виконавчого органу.

 • Вирішення будь-яких питання діяльності благодійного фонду відповідно до, Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

 • Затвердження благодійних програм благодійного фонду і контроль відповідність діяльності та використання активів благодійного фонтду його установчим документам.

 • Зупинення повноважень будь-якого члена виконавчого органу до прийняття рішення вищим органом управління.

 1. Вищим органом управління благодійного фонду є загальні збори учасників.

 2. У благодійних фондах, які мають не більше десяти учасників, наглядова рада може не створюватися. У разі відсутності наглядової ради її повноваження здійснюються загальними зборами учасників.

 3. Установчі документи благодійного фонду можуть визначати порядок утворення та діяльності інших органів благодійної організації, підзвітних органам управління благодійного фонду, зазначеним у частині першій цієї статті.

14. Загальні збори учасників благодійного Фонду

 1. Вищим органом управління благодійного фонду є загальні збори учасників, які складаються з учасників таких благодійних фондів або уповноважених представників таких учасників.

 2. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності благодійних фондів.
 3. Порядок прийняття рішень загальними зборами учасників, їх скликання та проведення, а також інші питання щодо здійснення загальними зборами учасників своїх повноважень як вищого органу управління благодійних фондів визначаються статутам.
 4. До виключної компетенції загальних зборів учасників благодійного фонду належить:

 • внесення змін до статуту;

 • призначення або обрання та зупинення повноважень чи припинення повноважень (відкликання) членів виконавчого органу;

 • прийняття рішення про реорганізацію або ліквідацію.

 • Якщо благодійний фонд має одного учасника, рішення, які повинні прийматися загальними зборами учасників такого благодійного фонду, приймаються цим учасником одноосібно і оформлюються ним письмово у формі рішення.
 • Загальні збори учасників , мають право приймати рішення з усіх питань діяльності, у тому числі і з тих, що передані загальними зборами до компетенції виконавчого органу.
 • Рішення загальних зборів приймаються простою більшістю від числа присутніх учасників , якщо інше не встановлено установлене законом.
 • Рішення про внесення змін до статуту, відчуження майна на суму, що становить п’ятдесят і більше відсотків майна, та про ліквідацію приймаються більшістю не менш як у 3/4 голосів, якщо інше не встановлено законом.
 1. Учасник не має права голосу при вирішенні загальними зборами питань щодо вчинення з ним правочину та щодо спору між ним і благодійним фондом .

14.6 Порядок скликання загальних зборів визначається в установчих документах. Учасники, що володіють не менш як десятьма відсотками голосів, можуть вимагати скликання загальних зборів. Якщо вимога учасників про скликання загальних зборів не виконана, ці учасники мають право самі скликати загальні збори.

14.7 Рішення загальних зборів може бути оскаржене учасником до суду.

15. Виконавчий орган благодійного Фонду

15.1 Виконавчий орган благодійного фонду є постійно діючим органом управління благодійного фонду. Виконавчий орган благодійного фонду складається з однієї особи, яка має повну дієздатність.

15.2 Виконавчий орган діє від імені благодійного фонду у порядку та межах повноважень, встановлених законом та установчими документами благодійного фонду.

 1. Загальні збори своїм рішенням створюють виконавчий орган та встановлюють його компетенцію і склад.

 1. Виконавчий орган може бути у будь-який час усунен від виконання своїх обов’язків, якщо в установчих документах не визначені підстави усунення виконавчого органу від виконання своїх обов’язків.

 2. Назвою виконавчого органу – є “правління”, що очолює Голова Правління.

Конфлікт інтересів:

Орган управління благодійного фонду не бере участі у прийнятті рішень стосовно:

 • договорів або інших правочинів між благодійним фондом та органом управління, або пов’язаною з ним особою;

 • спорів між благодійним фондом та органом управління або пов’язаною з ним особою;

 • звільнення органу управління або пов’язаної з ним особи від майнової відповідальності перед благодійним фондом.

 • орган управління благодійним фондом або пов’язані з ними особи не мають права одержувати позики або кредити та забезпечення таких позик або кредитів (застава, порука, тощо) від благодійного фонду.

 • Бенефіціарами благодійних програм не можуть бути учасники (засновники) та члени органів управління благодійного фонду.

16. Відповідальність членів органів управління благодійного Фонду

16.1 Орган управління благодійного фонду несе відповідальність за дії або бездіяльність цього органу, що заподіяли збитки благодійному фонду внаслідок порушення Закону України «Про благодійну діяльність та благодійні організації».

16.2 Органом управління благодійного фонду можуть укладати договори страхування, цивільної відповідальності щодо відшкодування шкоди, завданої ними благодійному фонду.

Державний контроль у сфері благодійної діяльності:

 • Державний контроль у сфері благодійної діяльності здійснюють органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в межах своїх повноважень, визначених законом.

 1. Відповідальність у сфері благодійної діяльності:

 • Суб’єкти благодійної діяльності і посадові особи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування несуть цивільно-правову, адміністративну, дисциплінарну та кримінальну відповідальність за порушення законодавства про благодійну діяльність у порядку, встановленому законом.

 • Підставами для постановлення судового рішення щодо припинення благодійного фонду за позовом державного реєстратора, спеціально уповноваженого органу з питань державної реєстрації або іншої заінтересованої особи, зокрема, є:

 • використання активів благодійного фонду з порушенням встановлених цим Законом вимог до здійснення благодійної діяльності, що триває протягом не менш як 12 місяців;

неможливість самостійної реорганізації або ліквідації благодійного фонду у випадках, визначених законом або установчими документами.

17. Припинення благодійного Фонду

17.1 Державна реєстрація припинення благодійного фонду здійснюється відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та Фізичних осіб – підприємців” з урахуванням особливостей, встановлених Законом України «Про благодійну діяльність та благодійні організації» .

17.2 Правонаступниками благодійного фонду у разі її реорганізації має бути одна чи кілька благодійних організацій.

17.3 Рішення про ліквідацію благодійного фонду приймає орган управління, уповноважений установчими документами благодійного фонду. Установчі документи якої містять заборону розподілу отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб;

Установчі документи якої передбачають передачу активів одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету у разі припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення);

17.4 Підстави для прийняття судом рішення про ліквідацію благодійного фонду визначаються законом.

 1. Якщо вартість майна є недостатньою для задоволення вимог кредиторів, юридична особа здійснює всі необхідні дії, встановлені законом про відновлення платоспроможності або визнання банкрутом.
 2. 3 дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення учасників юридичної особи, суду або уповноваженого ними органу щодо ліквідації ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язана вжити всіх необхідних заходів щодо стягнення дебіторської заборгованості, та письмово повідомити кожного з боржників про припинення юридичної особи.

17.7Ліквідаційна комісія (ліквідатор) заявляє вимоги та позови про стягнення заборгованості з боржників.

 1. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) зобов’язана повідомити учасників юридичної особи, суд або орган, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, про її участь в інших юридичних особах, та/або надати відомості про створені нею благодійні фонди.
 2. Під час проведення заходів щодо ліквідації до завершення строку пред’явлення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) закриває рахунки, відкриті у фінансових установах, крім рахунка, який використовується для розрахунків з кредиторами під час ліквідації.
 3. Ліквідаційна комісія (ліквідатор) вживає заходів щодо інвентаризації майна. У випадках, установлених законом, ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує проведення незалежної оцінки майна юридичної особи, що припиняється.
 4. Для проведення перевірок та визначення наявності або відсутності заборгованості із сплати податків, зборів, єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, страхових коштів до Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування ліквідаційна комісія (ліквідатор) забезпечує своєчасне надання органам доходів і зборів та Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування документів юридичної особи (її філій, представництв), у тому числі первинних документів, регістрів бухгалтерського та податкового обліку.

До моменту затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія її (ліквідатор) складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

17.12 Ліквідаційна комісія (ліквідатор) після закінчення строку для пред’явлення вимог кредиторами складає проміжний ліквідаційний баланс, що включає відомості про склад майна юридичної особи, що ліквідується, перелік пред’явлених кредиторами вимог та результат їх розгляду. Проміжний ліквідаційний баланс затверджується учасниками, судом або органом, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи.

17.13 Виплата грошових сум кредиторам, у тому числі за податками, зборами, єдиним внеском на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та іншими коштами, що належить сплатити до державного або місцевого бюджету, Пенсійного фонду України, фондів соціального страхування, провадиться у порядку черговості. У разі недостатності коштів для задоволення вимог кредиторів ліквідаційна комісія (ліквідатор) організовує реалізацію майна юридичної особи.

17.14 До затвердження ліквідаційного балансу ліквідаційна комісія (ліквідатор) складає та подає органам доходів і зборів, Пенсійного фонду України та фондів соціального страхування звітність за останній звітний період.

17.15 Після завершення розрахунків з кредиторами ліквідаційна комісія і ліквідатор) складає ліквідаційний баланс, забезпечує його затвердження учасниками юридичної особи, судом або органом, що прийняв рішення про припинення юридичної особи, та забезпечує подання органам доходів і зборів.

17.16 Активи, що залишаються під час ліквідації благодійного фонду після задоволення вимог їх кредиторів, мають бути передані одній чи кільком благодійним організаціям у порядку, встановленому установчими документами, або за рішенням суду.

 1. У випадках, визначених законами України, та за умови відсутності благодійних організацій, зазначених активи благодійного фонду , що ліквідується, спрямовуються до Державного бюджету України.

Юридична особа є такою, що припинилася, з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення.

 

ПРОТОКОЛ № 1

ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ УЧАСНИКІВ БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «БЛАГОДІЙНИЙ ФОНД СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ №281 «ЗАХИСТ ДИТИНСТВА»

28 вересня 2016 року м.Київ

Присутні:

1 .Фізична особа, громадянка України, Онищенко Надія Миколаївна, яка проживає за адресою: м.Київ, бульвар Кольцова, будинок 13-А, квартира 126, паспорт серія ТТ № 332876, виданий Святошинським РВ ГУДМС України в м. Києві, 27 січня 2016 року, ідентифікаційний номер 2586517582.

2. Фізична особа, громадянка України, Онопрієнко Ніна Василівна, яка проживає за адресою, м. Київ, вулиця Л.- Вольгемут, будинок 5, квартира 61, паспорт серія СО № 126905, виданий Радянським РУГУ МВС України в місті Києві, 18 вересня 1999 року, ідентифікаційний номер 2755117626.

Головуючий: Онищенко Надія Миколаївна

Секретар: Онопрієнко Ніна Василівна

                                                                 Порядок денний

Про приведення  установчих документів у відповідність із нормами пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України та внесення змін та доповнень   до  Статуту  Благодійного фонду «ЗАХИСТ ДИТИНСТВА»

Слухали:

Голову БФ «Захист дитинства» Онищенко Н.М. про необхідність внесення змін до статуту згідно статті 133 п. 4 Податкового кодексу України.

Ухвалили:

До 1 грудня 2016 року привести свої установчі документи (Статут БФ «Захист дитинства») у відповідність із  нормами пункту 133.4 статті 133 Податкового кодексу України.

Доручити голові БФ «Захист дитинства» Онищенко Н.М. затвердити статут у новій редакції.

Голосували:

« За» одноголосно.

Головуючий _____________/ Онищенко Н.М

Секретар ______________/ Онопрієнко Н. В.